TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN & TRUYỀN THÔNG

Faculty of Social sciences - Humanities & Communications

nmca@tdu.edu.vn

Quyết định 994 – 17/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học của Trường Đại học Tây Đô

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông