TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN & TRUYỀN THÔNG

Faculty of Social sciences - Humanities & Communications

nmca@tdu.edu.vn

Danh mục Công trình NCKH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   
 
                   
TT Họ và tên Tên đề tài/bài báo KH Nhà xuất bản/Tạp chí/Kỷ yếu  
1 Nguyễn Lâm Điền Giáo trình Văn học Việt Nam 1975-2000 Trường ĐH Cần Thơ, 2014  
2 Nguyễn Lâm Điền Trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Văn - Hướng đi mới của Trường ĐH Tây Đô Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo và NCKH ở ĐBSCL hội nhập và phát triển, 2015.  
3 Nguyễn Lâm Điền Thơ tình ĐBSCL sau 1975 Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo và NCKH ở ĐBSCL hội nhập và phát triển, 2015.  
4 Nguyễn Lâm Điền Thơ Nguyễn Duy sau 1975 Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo và NCKH ở ĐBSCL hội nhập và phát triển, 2015.  
5 Huỳnh Công Tín Từ điển Từ ngữ Nam Bộ Nhà xuất bản KHXH, 2010  
6 Huỳnh Công Tín Cảm nhận bản sắc Nam Bộ Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2006  
7 Huỳnh Công Tín Soạn giả Viễn Châu - 120 bài vọng cổ đặc sắc Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, 2020  
8 Huỳnh Công Tín Văn học dân gian An Giang (Chủ biên) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2021.  
9 Huỳnh Công Tín Soạn giả Viễn Châu - Tác giả và tác phẩm Vọng cổ Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, 2020  
10 Tăng Tấn Lộc Củng cố kiến thức và Bài tập thực hành Ngữ văn 11 (Viết chung) Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.  
11 Tăng Tấn Lộc Văn hóa sông nước Cần Thơ (Viết chung) Nhà xuất bản Văn nghệ , 2008.  
12 Tăng Tấn Lộc Lễ hội dân gian ở Đồng bằng sông Cửu Long (Viết chung) Nhà xuất bản Phương Đông, 2013.  
13 Tăng Tấn Lộc Văn hóa dân gian sông nước Cần Thơ (Viết chung) Nhà xuất bản Phương Đông, 2014.  
14 Tăng Tấn Lộc Đồng dao trong đời sống văn hóa Vĩnh Long (Tác giả) Nhà xuất bản Giáo dục, 2014.  
15 Tăng Tấn Lộc Bức tranh ngôn ngữ về sông nước trong tâm thức của người Việt (Tác giả) Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2021.  
16 Tăng Tấn Lộc Tiếng Việt và văn hóa Nam Bộ - Một góc nhìn (Tác giả) Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022.  
17 Tăng Tấn Lộc Du lịch làng nghề ở đồng bằng sông Cửu Long - Lợi thế văn hóa để phát triển du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, 2009.  
18 Tăng Tấn Lộc Phương ngữ Nam Bộ trong bài ca cổ của soạn giả Viễn Châu Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, 2009.  
19 Tăng Tấn Lộc Học nói, học viết theo phong cách Hồ Chí Minh Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, 2010.  
20 Tăng Tấn Lộc Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở ĐBSCL trên các phương tiện truyền thông Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, 2010.  
21 Tăng Tấn Lộc Bước đầu tìm hiểu địa danh hành chính ở ĐBSCL Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, 2011.  
22 Tăng Tấn Lộc Công tác đào tạo Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) tại Trường ĐH Tây Đô trong xu thế hội nhập và phát triển Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4, 2012.  
23 Tăng Tấn Lộc Ẩn dụ tri nhận về sông nước trong ca dao Nam Bộ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học VN trong bối cảnh đổi mới và hội nhập", 2013  
24 Tăng Tấn Lộc Ngữ nghĩa nước dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo và NCKH ở ĐBSCL hội nhập và phát triển, 2015.  
25 Tăng Tấn Lộc Ẩn dụ ý niệm về sông nước trong đời sống người Nam Bộ Kỷ yếu Hội thảo "Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ", 2016.  
26 Tăng Tấn Lộc Mô hình ẩn dụ ý niệm sông nước trong tiếng Việt Kỷ yếu Hội thảo "Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển", 2017.  
27 Tăng Tấn Lộc Đặc điểm nhóm từ chỉ sông nước trong tiếng Việt tại Nam Bộ Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 08, 2014.  
28 Tăng Tấn Lộc Ẩn dụ ý niệm về sông nước trong ca từ nhạc Trịnh Công Sơn Tạp chí KHXH Miền Trung, số 01 (45), 2017.  
29 Tăng Tấn Lộc Sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch ở thành phố Cần Thơ Tạp chí NCKH và PT Trường ĐH Tây Đô, số Chuyên đề 2019.  
30 Tăng Tấn Lộc Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ Tạp chí NCKH và PT Trường ĐH Tây Đô, số Chuyên đề 2019.  
31 Tăng Tấn Lộc Những vấn đề về đặc điểm ngôn ngữ trong văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018 Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại VN, 2022.  
32 Tăng Tấn Lộc Trường ĐH Tây Đô trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô, 2022.  
33 Tăng Tấn Lộc Địa danh du lịch tại thành phố Cần Thơ từ góc nhìn ngôn ngữ và văn hóa Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2022.  
34 Nguyễn Thúy Diễm Giá trị hiện thực và nhân đạo trong tiểu thuyết "Bên dòng sông Trẹm" của Dương Hà Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An, số 18, tháng 6/2019  
35 Nguyễn Thúy Diễm Đình Bình Thủy - Long Tuyền (Cần Thơ) từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa Tạp chí Thông tin Khoa học - Giáo dục trường Đại học Bạc Liêu (ISSN: 2354-0893), số 29, tháng 8/2019  
36 Nguyễn Thúy Diễm Phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết "Con nhà nghèo" của Hồ Biểu Chánh (xét trên bình diện ngữ âm và từ vựng) Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An, 2019  
37 Nguyễn Thúy Diễm Vận dụng quan hệ tuyến tính và quan hệ liên tưởng vào việc dạy tiếng Việt cho học sinh bậc THCS Tạp chí Thông tin Khoa học - Giáo dục trường Đại học Bạc Liêu (ISSN: 2354-0893), số 28, tháng 1/2019  
38 Nguyễn Thúy Diễm Nguyên nhân biến đổi của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN: 0866-7675), 11/2019  
39 Nguyễn Thúy Diễm Tìm hiểu các thành tố văn hóa thời Pháp thuộc qua địa danh của thành phố Cần Thơ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hóa và văn học Nam Bộ trong thời kì hội nhập (ISBN: 978-604-956-371-3), tháng 8/2018  
40 Nguyễn Thúy Diễm Ghe bầu trong văn hóa mưu sinh của cư dân xứ Quảng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Kinh tế trường Đại học Tây Đô, ISSN 2588-1221, số 08-2020  
41 Nguyễn Thúy Diễm Phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Con nhà nghèo của Hồ Biểu Chánh (xét trên bình diện ngữ âm và từ vựng) Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 23 tháng 1 năm 2020 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
42 Nguyễn Thúy Diễm Văn hóa trong hoạt động mưu sinh của người dân xứ Quảng (Nghiên cứu trường hợp ghe bầu) Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 25 tháng 11 năm 2020 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
43 Nguyễn Thúy Diễm Phong tục ngày Tết của người Hoa ở thành phố Cần Thơ Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 26 năm 2021 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124  
44 Nguyễn Thúy Diễm Chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp trong và sau thời kì Covid 19: Trường hợp cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch và đại dịch covid-19 từ các góc nhìn tại Đại học Thái Bình Dương tỉnh Khánh Hòa. chỉ số ISBN  
45 Nguyễn Thúy Diễm Tín ngưỡng và tôn giáo của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư Tạp chí Kinh tế nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế trường Đại học Tây Đô, số 10, 2020. Chỉ số ISSN: 2588-1221  
46 Nguyễn Thúy Diễm Văn hóa vật chất qua địa danh của vùng Cái Răng thời Pháp thuộc Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 28 tháng 7 năm 2021 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
47 Nguyễn Thúy Diễm Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ trong và sau thời kì Covid 19 Hội thảo khoa học quốc tế TED-2021: Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế  
48 Nguyễn Thúy Diễm Nghệ thuật diễn xướng dân gian của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An  
49 Nguyễn Thúy Diễm Văn hóa tinh thần qua địa danh vùng Cái Răng thời Pháp thuộc Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế trường Đại học Tây Đô, số 14/2022  
50 Nguyễn Thúy Diễm Văn hóa nhận thức về môi trường tự nhiên qua địa danh ở thành phố Cần Thơ Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh, số 43, tháng 6 năm 2021  
51 Nguyễn Thúy Diễm Tín ngưỡng qua địa danh ở thành phố Cần Thơ Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, tháng 3 năm 2022, ISSN 1859-3917  
52 Nguyễn Minh Ca Địa danh Sóc Trăng qua góc nhìn chủ thể văn hóa (viết cùng Nguyễn Thúy Diễm) Tạp chí Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (chỉ số ISSN: 0866-8124), số 10, tháng 11/2016.  
53 Nguyễn Minh Ca  Địa danh Sóc Trăng dưới góc nhìn không gian văn hóa (viết cùng Nguyễn Thúy Diễm) Tạp chí Thông tin Khoa học - Giáo dục Đại học Bạc Liêu (chỉ số ISSN: 2354-0893),  số 24, tháng 5/2017.  
54 Nguyễn Minh Ca Văn hóa tộc người bản địa qua địa danh tỉnh Cà Mau (viết cùng Nguyễn Thúy Diễm) Tạp chí Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (chỉ số ISSN: 0866-8124), số 11, tháng 01/2017.  
55 Nguyễn Minh Ca Một số vấn đề dạy phong cách học tiếng Việt trong nhà trường THPT hiện nay - thực trạng và giải pháp Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Đô  
56 Nguyễn Minh Ca Phương thức định danh của địa danh tỉnh Sóc Trăng (viết cùng Nguyễn Thúy Diễm) Tạp chí Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (chỉ số ISSN: 0866-8124), số 15 tháng 11/2017.  
57 Nguyễn Minh Ca  Tìm hiểu những giá trị về tính triết lí trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Khải, Tạp chí Thông tin Khoa học Đại học Bạc Liêu, số 26, tháng 01 năm 2018  
58 Nguyễn Minh Ca Văn hóa tộc người bản địa qua địa danh tỉnh Sóc Trăng Hội thảo khoa học Đại học Trà Vinh, Văn hóa và Văn học Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập, chỉ số ISBN: 978-604-956-371-3, 2018  
59 Nguyễn Minh Ca Tính triết lí trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu nhìn từ góc độ nội dung Tạp chí Thông tin Khoa học Đại học Bạc Liêu, tháng 09 năm 2018  
60 Nguyễn Minh Ca Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng (viết cùng Nguyễn Thúy Diễm) Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp (chỉ số ISSN: 0866 – 7675), số 30 tháng 02/2018  
61 Nguyễn Minh Ca Địa danh tỉnh Sóc Trăng dưới góc nhìn dân tộc học Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp ĐH. KTCN Long An, chỉ số ISSN: 08668124  
62 Nguyễn Minh Ca Tính triết lý trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Khải Tạp chí Nhân lực, Viện khoa học xã hội VN, số 77, tháng 10 năm 2019, chỉ số ISSN: 0866-756X.  
63 Nguyễn Minh Ca Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng Tạp chí khoa học ĐH. Đồng Tháp, số 30, tháng 02/2018, chỉ số ISSN: 0866-7675.  
64 Nguyễn Minh Ca Tính triết lý trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu (viết cùng tác giả Nguyễn Kim Đoan) Tạp chí khoa học Đại học Bạc Liêu, số 28, tháng 01 năm 2019, chỉ số ISSN: 2354-0893  
65 Nguyễn Minh Ca Văn hóa nước trong tâm thức người Việt - nét đặc trưng văn hóa sinh thái Tạp chí khoa học Đại học Bạc Liêu, số 29, tháng 8 năm 2019, chỉ số ISSN: 2354-0893.  
66 Nguyễn Minh Ca Nguyên nhân chuyển biến của địa danh hành chính ở tỉnh Sóc Trăng Tạp chí khoa học Đại học Bạc Liêu, số 29, tháng 08 năm 2019, chỉ số ISSN: 2354-0893.  
67 Nguyễn Minh Ca Biến đổi kiến trúc và lễ hội ở đình thần Bình Thủy - Long Tuyền (TP. Cần Thơ) Tạp chí Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế trường ĐH. Tây Đô, số 06 năm 2019, chỉ số ISSN: 2588-1221  
68 Nguyễn Minh Ca Vai trò của đình thần Thường Thạnh trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở Tạp chí Đại học Đồng Tháp, số 40, tháng 12/2019, chỉ số ISSN: 0866-7675.  
69 Nguyễn Minh Ca Nghề thương hồ ở chợ nổi Cái Răng từ góc nhìn văn hóa mưu sinh Kỷ yếu Hội thảo khoa quốc tế: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển, chỉ số ISBN: 978-604-965-258-5.  
70 Nguyễn Minh Ca Văn hóa làng nghề tộc người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng Hội thảo khoa học cấp quốc gia VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ - Đại học Trà Vinh, năm 2020  
71 Nguyễn Minh Ca Văn hóa tộc người Khmer Nam Bộ qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng Hội thảo khoa học cấp quốc gia Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, tỉnh Sơn La, năm 2020  
72 Nguyễn Minh Ca  Địa danh Sóc Trăng dưới góc nhìn dân tộc học.  Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 23 tháng 1 năm 2020 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
73 Nguyễn Minh Ca  Hát sắc bùa Phú Lễ - Hiện tượng văn hóa nghệ thuật dân gian độc đáo (Nghiên cứu trường hợp ở xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) Tạp chí khoa học. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 25 tháng 11 năm 2020 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
74 Nguyễn Minh Ca Giải pháp phục hồi du lịch làng nghề truyền thống trong và sau thời kì COVID-19: Trường hợp huyện Châu Thành, ở tỉnh Sóc Trăng Hội thảo khoa học quốc tế TED-2021: Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế, Đại học Đà Lạt, 2021  
75 Nguyễn Minh Ca Biến đổi văn hóa trong phong tục ngày Tết Nguyên Đán của người Việt ở ĐBSCL.  Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 26 năm 2021 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
76 Nguyễn Minh Ca Tính triết lí trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.   Tạp chí Tạp chí khoa học trường ĐH. Đồng Tháp, năm 2021 (Chỉ số ISSN: 0866-7675)  
77 Nguyễn Minh Ca  Triết lí về cuộc sống trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.   Tạp chí Nhân lực Khoa học và Xã hội, số 01  năm 2021 (Chỉ số ISSN: 0866-756X)  
78 Nguyễn Minh Ca  Mối quan hệ giữa văn hóa tộc người và địa danh ở tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 28, tháng 7 năm 2021 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
79 Nguyễn Minh Ca  Lý thuyết nghiên cứu và bộ tiêu chí giải mã văn hóa tộc người qua địa danh Tạp chí khoa học Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 31 tháng 4 năm 2022 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
80 Nguyễn Minh Ca  Ngôn ngữ phản ánh quá trình lao động sản xuất của người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng  Tạp chí khoa học Đại học Trà Vinh, số 43, tháng 6 năm 2021 (chỉ số ISSN: 1859-4816)  
81 Nguyễn Minh Ca Phong tục tập quán của người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học Giáo dục và Xã hội, tháng 3 năm 2022, ISSN 1859-3917  
82 Phạm Thu Hằng Thơ Nguyễn Duy sau 1975 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế trường Đại học Tây Đô, số 06/2015  
83 Phạm Thu Hằng Tiền giả định - Một thủ pháp gây cười trong truyện cười dân gian Việt Nam và Nhật Bản (viết chung) Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế trường Đại học Tây Đô, số 06/2019  
84 Phạm Thu Hằng Similarities "Hello skills monter" type of Vietnamese and Khmer people in southern Vietnam  Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, số 63, 2019.  
85 Phạm Thu Hằng Cuộc bút chiến của người học trò Phan Văn Trị - Lê Quang Chiểu với Tôn Thọ Tường In trong sách Phan Văn Trị - Một thế kỷ nhìn lại, Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2020.  
86 Phạm Thu Hằng Tư duy liên tưởng trong câu đố Nam Bộ Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế trường Đại học Tây Đô, số 12/2021  
87 Phạm Thu Hằng Phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh con cò trong ca dao Việt Nam dưới góc nhìn mỹ học Tạp chí khoa học Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 31 tháng 3 năm 2022 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
88 Phạm Thu Hằng Ẩn dụ ý niệm mùa xuân trong thơ Xuân Diệu và thơ Sonnet của Willam Shakespeare Tạp chí khoa học Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 33 tháng 9 năm 2022 (Chỉ số ISSN: 0866 - 8124)  
89 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Tiền giả định - Một thủ pháp gây cười trong truyện cười dân gian Việt Nam và Nhật Bản (viết chung) Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế trường Đại học Tây Đô, số 06/2019  
90 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Văn học dân gian An Giang (viết chung) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2021.  

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông