1. Ngày thi và môn thi:

- Ngày 16/6/2015 (7h30): Thi môn Khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Ngày 17/5/2015 (7h30): Thi môn Cơ sở ngành

- Ngày 18/5/2015 (7h30): Thi môn Chuyên ngành

2. Họp xét điều kiện dự thi ngày 02/6/2015 (8h00)

3. Công bố kết quả thi ngày 30/6/2015

4. Nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 6/7/2015

5. Xét tốt nghiệp ngày 13/7/2015 (14h00)

6. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngày 13/7/2015

Go to top