DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220201029

Nguyn Phúc

Thnh

Đng Th Bo Dung

An investigation into the effectiveness of using reading strategies on reading competence of English majored sophomores at Tay Do University

2

12D220201002

Trn Th ánh

Đào

Đng Th Bo Dung

Difficulties in understanding and applying collocations in writing of juniors majoring in English at Tay Do University.

3

12D220201019

Trnh Kiu

My

Đng Th Bo Dung

An investigation into difficulties in English listening of freshmen majoring in English at Tay Do University.

4

12D220201038

Phm Long Tun

Anh

Đng Th Bo Dung

A survey on difficulties in speaking English of English majored freshmen at Tay do University

5

12D220201006

Lê Ngc

Châu

Đng Th Bo Dung

An investigation into difficulties in English speaking of freshmen majoring in English at Tay Do University

Go to top