DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220113008

Phm Th Thùy

Dương

Cao Th Sen

Giá Tr Văn Hóa Ca Nghi Thc Tết C Truyn Góp Phn Phát Trin Du Lch ĐBSCL

2

12D220113040

Thái Hng

Thư

Cao Th Sen

Chiến Lược Thu Hút Khách Du Lch Đến Vi Tnh An Giang

3

12D220113037

Nguyn Th Kim

Sen

Dương Thanh Xuân

Khai Thác Các Sn Vt Đa Phương An Giang Trong Phát Trin Du Lch

4

12D220113052

Trn Châu

Trinh

Dương Thanh Xuân

Khai Thác Mt S Ngôi Chùa Ni Tiếng ĐBSCL Đ Phát Trin Du Lch

5

12D220113038

Trương Hoàng

Sil

Lê Th Mai Hương

Chiến Lược Phát Trin Du Lch Tnh Cà Mau Đến năm 2025

6

12D220113036

Trn Minh

Phú

Lê Th Mai Hương

Trái Cây Đc Sn Trong Hot Đng Du Lch Ti ĐBSCL

7

12D220113012

Lê Th Hng

Gm

Lê Th Mai Hương

Ngh Thut Điêu Khc Và Kiến Trúc Chùa Ca Người KHMER Tnh Trà Vinh

Go to top