Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

 LỚP: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 7

 

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220201003

Hà Triều

Anh

Nguyễn Thị Diễm Thúy

 Difficulties in listening English of English majored freshmen at Tay Do University

2

12D220201004

Mai Phương

Anh

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Difficulties in listening skill of English majored freshmen at Tay Do University

3

12D220201005

Võ Mai

Anh

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

An investigation onto problems on reading compreghension of English majored freshmen at Tay Do University

4

12D220201001

Nguyễn Thu

Đông

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

Difficulties in reading English of English majored freshmen at Tay Do University

5

12D220201009

Huỳnh Thùy

Dương

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Difficulties in learning English literature of English juniors at Tay Do University

6

12D220201011

Lê Trần Diễm

Hương

Wa Thái Như Phương

Difficulties in writing of English majored freshmen at Tay Do University

7

12D220201012

Trần Thị Nguyên

Hương

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

Difficulties in reding English of English majoring freshmen at Tay Do
  University when process reading

8

12D220201037

Nguyễn Trung

Huy

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Difficulties in learing vocabulary os English majored freshmen in Tay Do University

9

12D220201015

Nguyễn Trường

Khang

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Factors affecting fluency in speaking of English majored freshmen at Tay Do University

10

12D220201016

Khấu Đăng

Khoa

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Difficulties in learing reading of English majored freshmen at Tay Do University

11

12D220201018

Nguyễn Hồng

Muội

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Difficulties in learning of english majored freshmen at Tay Do University

12

12D220201017

Trần Thị Ngọc

Mỹ

Wa Thái Như Phương

iDifficulties in speaking English of English freshmen majored at Tay Do University

13

12D220201020

Nguyễn Thuý

Nghi

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

Difficulties in writing skill of English majored freshmen at Tay Do University.

14

1157010012

Huỳnh Thị Thùy

Duyên

Phan Thị Minh Uyên

Some positive effect of extensive reading on improving reading comprehension for freshmen majoring in English at Tay Do University

15

12D220201021

Võ Thị Tuyết

Nhi

Wa Thái Như Phương

Difficulties in speaking English with foreigners of English majored juniors at Tay Do University

16

12D220201022

Huỳnh Thị Mai

Phương

Wa Thái Như Phương

Factors causing difficulties in listening comprehension

17

12D220201023

Trần Trị Hồng

Quý

Phan Thị Minh Uyên

A research proposal on difficulties in listening English of English majored freshmen at Tay Do University and some suggestions

18

12D220201027

Nguyễn Thị Mộng

Thắm

Phan Thị Minh Uyên

Improving listening skill of English majored frehmen at Tay Do University by internet

19

12D220201024

Lê Trung

Thành

Phan Thị Minh Uyên

Difficulties in understanding and applying English idioms in speaking of English majored sophomores at Tay Do University

20

12D220201025

Đàm Xuân

Thảo

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Difficulties in English listening of majored freshmen at Tay Do University

21

12D220201026

Đặng Thị Bé

Thảo

Wa Thái Như Phương

Improving listening skill of English majored freshmen at Tay Do university by extensive listening

22

12D220201028

Nguyễn Hà Thanh

Thùy

Wa Thái Như Phương

The attitude of second-year of English majored students towards using movies in learning listening at Tay Do University

23

12D220201039

Lâm Huyền

Trân

Phan Thị Minh Uyên

Learning English vocabulary through context clues

24

12D220201032

Huỳnh Thị Việt

Trinh

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Difficulties in speaking English of English majored freshmen at Tay Do university

25

12D220201033

Lê Tố

Trinh

Phan Thị Minh Uyên

Improving reading skills of English major freshmen at Tay Do University by reading English newspapers

26

12D220201034

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Phan Thị Minh Uyên

Improving speaking skill of English majored freshmen At tay Do University by communicating with foreigners

27

12D220201035

Phạm Ngọc

Tuyết

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Difficulties in speaking English of English majored freshmen at Tay Do university and some suggestions

28

12D220201036

Nguyễn Lê Ngọc

Vy

Phan Thị Minh Uyên

A surver on some difficulties in reading English of English majored freshmen at Tay Do University

29

1157010038

Nguyễn Trung

Nhân

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Difficulties of English major students studying in Tay Do University when giving presentation in English

 

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top