* Chức năng

- Đào tạo Đại học

- Bồi dưỡng chuẩn hoá các lớp bổ túc kiến thức

- Nghiên cứu khoa học 

* Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Văn học, Việt Nam học - Du lịch (Hệ chính quy).

- Giảng dạy ngôn ngữ cho các khoa trong Trường

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ về các lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và khoa học giáo dục.

Go to top