CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGÀNH VIỆT NAM HỌC - DU LỊCH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

                                     ThS.Tăng Tấn Lộc

Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập vào ngày 09/03/2006 theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của trường Đại học tư thục. Trường Đại học Tây Đô là trường Đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

          Hiện nay, thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Trường Đại học Tây Đô được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao những ngành đào tạo trọng điểm của vùng theo yêu cầu chuyển dịch kinh tế nói trên và những ngành xã hội có nhu cầu, những ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên chẳng hạn như: Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Văn học, Ngôn ngữ Anh, Dược sĩ đại học, Xây dựng công trình, Tin học, Kỹ thuật điện – điện tử, Nuôi trồng thủy sản, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh – Marketing… phần nào đã đáp ứng được mục tiêu “Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội” mà Nhà trường đã và đang nỗ lực phấn đấu.

            Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học... để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa. Ngành Việt Nam học xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng những năm 2001 - 2002 dưới sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hơn 10 năm kể từ khi ra đời, ngành Việt Nam học đã có mặt trên 90 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Ngành Việt Nam học tuy là một ngành mới nhưng đã có nhiều thành công đáng kể, đặc biệt quan trọng trong tiến trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập sâu rộng vào quốc tế.

Về mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp, phù hợp với thực tiễn của nhà trường, địa phương. Mục tiêu được xây dựng dựa theo chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo, được bổ sung, cập nhật theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo như vận dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, tiến hành điều chỉnh các môn học cho phù hợp.

Qua đánh giá, mục tiêu của chương trình đào tạo là cụ thể, rõ ràng và có tính cập nhật. Từ năm học 2010-2011 rà soát định kỳ hàng năm việc thực hiện mục tiêu đào tạo; Mạnh dạn cắt bỏ những môn học không cần thiết và đưa vào chương trình đào tạo những học phần thiết thực, phù hợp với đặc trưng của Bộ môn và yêu cầu hội nhập.

Về cơ cấu các học phần

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình khung khối ngành KHXH trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể là tất cả các môn học được quy định trong chương trình khung khối ngành KHXH trình độ đại học của Bộ đều có trong chương trình đào tạo của Bộ môn. Ngoài những môn học được quy định trong chương trình khung, chương trình đào tạo của Bộ môn còn bao gồm nhiều môn học khác theo hướng tiếp cận trình độ quốc tế và nhu cầu đào thực tiễn của địa phương. Chương trình bảo đảm bao quát được những nội dung theo quy định chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện rõ nét đặc thù của ngành đào tạo, cập nhật được một số nội dung mới.

Khả năng định hướng nghề nghiệp - đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Khả năng định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho người học tiếp cận với môi trường công tác sau khi tốt nghiệp thông qua các học phần về kỹ năng mềm, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập, thực tế... Các học phần giúp người học định hướng tốt nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu xã hội: rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, thực tập nghiệp vụ du lịch, thực tế du lịch văn hóa, lịch sử... Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, người học có khả năng học tập nâng cao ở bậc học Sau đại học thuộc chuyên ngành hoặc ngành gần với ngành Việt Nam học.

Cơ hội nghề nghiệp

            Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học chuyên ngành Du lịch; hoặc để làm việc trong các cơ quan ngoại giao, báo chí, xuất bản, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam…; Trở thành Hướng dẫn viên du lịch, chuyên gia thiết kế tour, nhân viên văn phòng, nhân viên tiếp thị tại các công ty du lịch, trung tâm dịch vụ lữ hành, đại lý du lịch; thuyết minh viên tại các khu du lịch, bảo tàng, di tích lịch sử - văn hoá; Chuyên viên tại các cơ quan quản lý du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch; Cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Du lịch có thể học tiếp chương trình đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Việt Nam học, các chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch hoặc các chuyên ngành gần.

Để công tác đào tạo Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) tại trường Đại học Tây Đô trong hội nhập và phát triển bền vững, nhất là giai đoạn 2013-2020, nhà trường chú trọng các vấn đề trọng tâm sau đây: Rà soát, đổi mới nội dung chương trình, giáo trình theo định kỳ;Giảng viên phải có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển;Thường xuyên cập nhật và đổi mới giáo trình, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại; Về chất lượng đào tạo: muốn nâng cao chất lượng đào tạo cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đánh giá được số lượng sinh viên ra trường có việc làm;Đẩy mạnh công tác đào tạo sau đại học, tạo nguồn cán bộ giảng dạy cho ngành Việt Nam học;Chú trọng xây dựng chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ, từng bước nâng cao tiêu chuẩn đối với sinh viên khi ra trường theo xu thế hội nhập và phát triển, trước mắt, tích cực hội nhập với các nước trong khu vực ASEAN và Châu Á./.

Go to top