MỞ ĐẦU

  1. 1.Giới thiệu chung

Khoa Ngữ văn hiện có 27 cán bộ, giảng viên có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ giảng dạy tất cả các môn thuộc chuyên ngành và một số môn đại cương. Trình độ cán bộ giảng dạy ngày càng được nâng cao đáp ứng kịp thời yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học ở trường đại học. 

-       Địa điểm: tầng trệt, nhà học F, trường Đại học Tây Đô, số 68, đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

-       Điện thoại: 02922.480.461

-       Địa chỉ cổng thông tin điện tử: www.llc.tdu.edu.vn

-       Mục tiêu đào tạo của Khoa: “Nâng cao chất lượng đào tạo”.

          Khoa có tổng số 27 cán bộ, giảng viên, trong đó: cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ: 02 người (chiếm 7,4%); cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ: 25 người (chiếm 92,5%); nghiên cứu sinh: 05 người (chiếm 18,5 %); cao học: 01 người (chiếm 3,7 %); cử nhân: 01 người (chiếm 3,7 %). Ngoài ra, Khoa còn có tổ Công đoàn, Đoàn Khoa tham gia lãnh đạo và tổ chức sinh hoạt đoàn thể, phong trào HSSV.

Chức năng: đào tạo Đại học; Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên về văn hóa, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp; Nghiên cứu khoa học. 

Nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Cử nhân ngành Việt Nam học, Cử nhân ngành Văn học, Cử nhân ngành Du lịch; Giảng dạy ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Việt cho các khoa trong Trường; Nghiên cứu khoa học và công nghệ về các lĩnh vực khoa học xã hội.

Trải qua chặng đường hơn 10 năm, khoa Ngữ văn đã và đang ngày một lớn mạnh không ngừng, đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển văn hóa - giáo dục của khu vực và đất nước. Trong những năm qua, Khoa đã đào tạo nên một đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, cán bộ khoa học tâm huyết, giàu năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên khoa Ngữ văn trong suốt chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như:

- Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ

- Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền

- Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền

- Giải III Hội thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012

- Giải III Hội thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013

- Giải 1 Hùng biện “Hội thi Kỹ năng hướng dẫn du lịch của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc lần thứ nhất” tại Vũng Tàu.

- Giải A (Giải cao nhất) “Hội thi Kỹ năng hướng dẫn du lịch của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc lần thứ nhất” tại Vũng Tàu.

- Đội Văn nghệ và Đội Bóng đá Khoa Ngữ văn đạt nhiều giải thưởng cao trong Hội diễn Văn nghệ và Hội thao cấp Trường.

          2. Vai trò, vị trí của kế hoạch chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển khoa

Văn bản kế hoạch chiến lược nhằm định hướng chiến lược cho mọi hoạt động cũng như các chính sách phát triển của khoa Ngữ văn giai đoạn 2017-2022 để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của khoa; là công cụ quản lý hữu hiệu của khoa nhằm từng bước chuyển sang phương thức quản lý chiến lược; làm cơ sở hoạch định chính sách và lập kế hoạch xây dựng, phát triển khoa trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; có vai trò quan trọng như một văn bản có tính pháp quy của khoa.

          3. Các căn cứ, cơ sở pháp lý xây dựng văn bản kế hoạch chiến lược

          - Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

          - Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020;

- Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường đại học;

          - Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010;

          - Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2001- 2010;

          - Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;

          - Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

          - Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Đô giai đoạn 2017-2022.

- Ngoài ra còn dựa vào kết quả của các hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, về kiểm định chất lượng, các báo cáo điều tra của các đơn vị trong trường, trong khoa.

4. Mục đích xây dựng văn bản kế hoạch chiến lược

Làm căn cứ để Ban Chủ nhiệm Khoa hoạch định các mục tiêu, các hành động và hệ thống giải pháp để đạt được các mục tiêu đã định trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Từ đó, Khoa sẽ hoạch định các mục tiêu, các hành động và hệ thống giải pháp để đạt được các mục tiêu đã định.

5. Quá trình xây dựng văn bản kế hoạch chiến lược

Văn bản kế hoạch chiến lược này được xây dựng từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược của Khoa. Văn bản kế hoạch chiến lược được xây dựng theo 2 giai đoạn chính: 2018-2023 và 2023-2028.

6. Sự tham gia của các cá nhân, tập thể của khoa, các cơ quan quản lý, chuyên gia tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược

Bên cạnh Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược và Tổ xây dựng kế hoạch chiến lược, trong quá trình xây dựng văn bản kế hoạch chiến lược, khoa đã tạo mọi điều kiện để các đơn vị và cá nhân thuộc khoa tham gia vào việc thảo luận, góp ý kiến cho văn bản kế hoạch chiến lược. Cụ thể như sau:

- Phát hành phiếu lấy ý kiến cán bộ, giảng viên và nhân viên về sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị và mục tiêu phát triển khoa;

- Họp lấy ý kiến của lãnh đạo các đơn vị thuộc khoa về bản thảo kế hoạch chiến lược phát triển khoa giai đoạn 2006-2020;

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc các đơn vị trong khoa tham gia thảo luận, góp ý cho văn bản kế hoạch chiến lược;

- Mời một số nhà khoa học, nhà giáo có uy tín, có chuyên môn; các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch chiến lược góp ý cho văn bản kế hoạch chiến lược;

- Mời lãnh đạo BGH, các doanh nghiệp và cựu sinh viên tham gia góp ý.

7. Giá trị sử dụng của văn bản kế hoạch chiến lược

          - Làm định hướng chiến lược phát triển trong tương lai, là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của khoa, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cho các giai đoạn ngắn hạn và trung hạn;

          - Làm cơ sở cho việc đổi mới tư duy trong quản lý và lãnh đạo của các cấp quản lý thuộc khoa;

          - Làm cơ sở để giám sát, tổng kết, đánh giá kết quả và điều chỉnh các mặt hoạt động của khoa. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch dự phòng nhằm ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong tương lai;

          - Xác định các lĩnh vực ưu tiên cho từng giai đoạn phát triển của khoa;

- Xây dựng nhóm thực hiện có năng lực phù hợp và tính chuyên nghiệp cao;

          - Xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các đối tác bên ngoài.

          8. Kết cấu của kế hoạch chiến lược phát triển gồm 4 phần

          - Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị;

          - Mục tiêu, chiến lược phát triển và giải pháp;

          - Chương trình hành động thực hiện chiến lược;

          - Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch và kết quả đạt được;  


Phần I

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ

          1. Sứ mạng

          Sứ mạng của Khoa Ngữ văn là đàoto ngunnhân lc có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, thông qua việc truyền tải trí thức bằng các phương thức linh hoạt nhất cho người học.

          2. Tầm nhìn

     Khoa Ngữ văn phấn đấu đến năm 2030 trở thành khoa đào tạo đa ngành các nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với định hướng nghiên cứu và ứng dụng phục vụ cộng đồng, trong đó hoạt động đào tạo đại học chính qui phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

          3. Các giá trị: 04 giá trị cốt lõi làTrí tuệ - Năng động - Sáng tạo - Đổi mới”


Phần II

MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP

          1. Mục tiêu chiến lược

          1.1. Mục tiêu chung

          Xây dựng Khoa Ngữ văn thành một khoa đào tạo đa ngành các nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; phấn đấu có một ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

          1.2. Mục tiêu cụ thể

          - Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng dụng khoa học - công nghệ cao; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, đặc biệt tăng dần quy mô và chất lượng đào tạo bậc đại học. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học;

- Phát triển nhiều chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo tiến tới kiểm định chất lượng trường theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế;

- Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và quốc tế hóa chương trình đào tạo;

          - Đẩy mạnh NCKH, gắn kết NCKH với đào tạo và phục vụ xã hội. Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động khoa học, sản xuất và dịch vụ;

          - Tăng cường HTQT để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ HTQT để phục vụ xã hội;

          - Thực hiện kiểm định chất lượng trường đại học và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của khoa;

          - Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến;

          - Tin học hóa công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động;

          2. Chiến lược phát triển đào tạo

2.1. Mục tiêu phát triển đào tạo

Chất lượng đào tạo cao, thể hiện rõ giá trị của khoa là mục tiêu chung trong chiến lược phát triển đào tạo của khoa suốt giai đoạn 2018-2023.

-  Phương châm giáo dục: đào tạo phục vụ theo nhu cầu xã hội và đáp ứngvới xu thế hội nhập quốc tế.

-  Hướng đào tạo: với điều kiện nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh gay gắt, hướng đào tạo cần đáp ứng theo hai nhu cầu: nhân lực tư duy (có năng lực sáng tạo) và nhân lực có tinh thần doanh nghiệp (dám cạnh tranh và biết cạnh tranh).

-  Đáp ứng theo thị trường lao động: phương châm sinh viên tốt nghiệp của trường phải đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long và thích ứng với các khu vực TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

2.2. Chỉ tiêu phát triển đào tạo

2.2.1. Loại hình, cấp đào tạo

Khoa duy trì đào tạo trình độ đại học (tiến tới đào tạo trình độ sau đại học). Trong giai đoạn 2018-2023, đẩy mạnh công tác mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với ngành Ngôn ngữ Anh.

Các ngành đào tạo: đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Khoa mở các ngành nghề đều dựa trên tiêu chí đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Khoa nỗ lực thực hiện ba chức năng chủ yếu là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hoạt động đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Mục đích đào tạo là nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Do đó để phát huy hiệu quả đào tạo thì mục tiêu đào tạo phải dựa trên nhu cầu đào tạo và cũng là chiến lược phát triển đúng theo xu thế của nền kinh tế hội nhập. Vì vậy ngành và chuyên ngành đào tạo của khoa phải theo chủ trương chung của Nhà trường, đó là “Đào tạo theo nhu cầu xã hội”.

2.2.2. Quy mô đào tạo

Chủ trương của khoa là giữ vững quy mô đào tạo đại học chính quy ở mức ổn định như hiện nay. Chú trọng tăng cường đào tạo trình độ đại học với chất lượng cao và sau đại học đối với ngành Ngôn ngữ Anh.

Tăng quy mô đào tạo hợp lý trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Phấn đấu đến năm 2023 đạt quy mô đào tạo bậc đại học: 1000 sinh viên. Nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 năng lực, trình độ đào tạo các bậc học của khoa đạt trình độ chung trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới đạt trình độ đào tạo một chuyên ngành bằng các đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

2.2.3. Cơ cấu ngành, nội dung, chương trình đào tạo

Bên cạnh các ngành, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Văn học, khoa triển khai và hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành khác như: Du lịch, Xã hội học, Văn hóa học, Quan hệ công chúng, v.v. từng bước đa dạng hóa ngành đào tạo. Các chuyên ngành mới được mở theo đúng quy định của trường, đảm bảo chương trình, nội dung đào tạo theo chương trình khung của Bộ ban hành, có tiếp cận chương trình của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

Nội dung chương trình đào tạo: bên cạnh theo chương trình quy định của nhà trường, khoa còn thiết kế chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội và theo định hướng hội nhập quốc tế.

Đào tạo theo nhu cầu xã hội: khoa Ngữ văn thiết lập chương trình đào tạo theo nhu cầu của thị trường – việc xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo cùng phối hợp với sự tham gia của nhà tuyển dụng.

+ Đào tạo theo cơ chế đặt hàng của doanh nghiệp.

+ Tăng cường cơ chế hợp tác giữa nhà trường và nhà tuyển dụng.

+ Tổ chức giảng viên tăng cường mối quan hệ gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội.

+ Chương trình đào tạo phải được thẩm định từ hai phía: nơi đào tạo sinh viên và nơi sử dụng sinh viên tốt nghiệp.

2.3. Giải pháp thực hiện

- Định kỳ rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy trên cơ sở ý kiến đóng góp của giảng viên, của sinh viên và của đại diện cựu sinh viên, đặc biệt là các nhà tuyển dụng;

- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập. Sử dụng có hiệu quả cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH, trong đó chú trọng việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ, hệ thống thông tin-thư viện.

-  Phương pháp giảng dạy hiện đại phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ, lấy sinh viên làm trọng tâm trong công tác dạy và học, đổi mới phương thức đánh giá sinh viên, chuẩn chất lượng đào tạo cho bậc đại học.

- Thực hiện thí điểm và nhân rộng đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới cách quản lý, điều hành dạy và học;

- Tăng cường năng lực của đội ngũ giảng dạy, quản lý, phục vụ công tác đào tạo thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đảm bảo đội ngũ cán bộ nhà trường tiếp cận nhanh, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới công tác phát triển đào tạo;

          - Xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hướng hội nhập và nâng cao chất lượng, tiến tới có đủ tài liệu tham khảo cho bậc đào tạo đại học. Mục tiêu đến năm 2018 có 60% số sách tham khảo của các môn học.

          3. Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế

          3.1. Mục tiêu phát triển hợp tác quốc tế

          Mục tiêu của hoạt động HTQT trong thời gian tới của khoa là tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác đã có; mở rộng hợp tác với các trường, các tổ chức trong và ngoài nước.

          3.2. Giải pháp phát triển hợp tác quốc tế   

- Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao cho hoạt động HTQT để thực hiện HTQT trong điều kiện hợp tác đôi bên cùng có lợi vì phát triển trong điều kiện đa phương hóa HTQT hiện nay.

- Tích cực tạo nguồn tài chính để có khả năng mở rộng công tác cho HTQT.

- Tổ chức các buổi Hội thảo khoa học chuyên đề.

- Tiếp cận học hỏi giáo dục đại học hiện đại tiên tiến thế giới để phục vụ trong quá trình hội nhập.

- Tăng cường nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên để đưa vào sử dụng một số giáo trình tiên tiến của các trường đại học nước ngoài.

- Đến năm 2020 giảng viên và sinh viên sẽ cùng giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.

Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên bằng cách chọn lọc đưa vào sử dụng một số chương trình đào tạo giáo trình tiên tiến đào tạo đang được giảng dạy tại các trường Đại học nước ngoài phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

4 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

4.1. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực

-  Xây dựng đội ngũ giảng dạy: tuyển chọn các giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên môn khá giỏi, có kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó lựa chọn những sinh vi ên khá giỏi, cán bộ khoa học có năng lực đã qua công tác ở các cơ sở xã hội, khuyến khích đào tạo cán bộ giảng viên ở trong nước và nước ngoài bằng các nguồn khác nhau. Xây dựng quy trình bồi dưỡng và có chính sách đãi ngộ phù hợp.

- Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo quy chuẩn. Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của khoa;

- Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cho các lĩnh vực hoạt động, phấn đấu đạt trình độ khu vực.

-  Đội ngũ cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn cao, phong cách quản lý tiên tiến mang tính hiện đại, thành thạo tin học và ngoại ngữ. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ có tính chuyên nghiệp, thực hiện cơ chế sàng lọc thông qua đánh giá kết quả hằng năm.

4.2. Nhu cầu về nguồn nhân lực

4.2.1. Về đội ngũ cán bộ, công chức, dự kiến

- Năm 2018 có 27 cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đó 25 là cán bộ giảng dạy, tỷ lệ sinh viên trên một cán bộ giảng dạy đạt yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

- Năm 2023 là 40 cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đó 38 là cán bộ giảng dạy, tỷ lệ sinh viên trên một cán bộ giảng dạy đạt đạt yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

4.2.2. Về cơ cấu trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy

- Năm 2018 đội ngũ cán bộ giảng dạy có 90% đạt trình độ sau đại học, trong đó có 7,4% tiến sĩ;

- Năm 2023 có 95% đạt trình độ sau đại học, trong đó có 37% tiến sĩ.

4.3. Chiến lược sử dụng nguồn nhân lực

- Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để họ phát huy cao nhất sở trường của mình;

- Đẩy mạnh công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… đa năng hóa đội ngũ cán bộ;

- Thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Lựa chọn cán bộ giảng dạy trẻ có năng lực gởi đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận đủ năng lực để tiếp tục sự nghiệp phát triển khoa trong giai đoạn tới;

- Làm tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Xây dựng đề án sử dụng nguồn nhân lực của khoa cho từng giai đoạn phát triển đạt hiệu quả tối ưu nhất, sử dụng hiệu quả nhất.

4.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Luôn nâng cao phẩm chất đạo đức; tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng về chính trị và pháp luật cho cán bộ, công chức trong khoa;

- Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Tạo thế ổn định để phát triển, thực hiện tốt các chỉ số đo lường đảm bảo đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực tốt nhất, đồng thời thể hiện tính rõ ràng và tính chịu trách nhiệm của từng thành viên;

- Khai thác triệt để nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngoài. Thỉnh giảng các cán bộ khoa học tham gia vào công tác giảng dạy của khoa. Lập kế hoạch sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu và thỉnh giảng.

- Ưu tiên tuyển dụng người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ giỏi từ nhiều nguồn để bổ sung cho đội ngũ giảng dạy. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý;

- Nâng cao năng lực điều hành quản lý, nâng cấp trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý (tin học, ngoại ngữ, quản lý…). Lập kế hoạch và tổ chức định kỳ cho cán bộ, công chức quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có hiệu quả và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Xây dựng kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học với hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên thông qua khối lượng giờ giảng đảm nhận, các công trình NCKH, các tài liệu, giáo trình biên soạn, quỹ thời gian dành cho học tập, NCKH, tự đào tạo, đảm bảo khoa học, chính xác.

          5. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật

Đề xuất xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của khoa theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2022 đáp ứng điều kiện giảng đường, phòng thực hành, trụ sở làm việc, xây dựng hoàn chỉnh theo hướng hiện đại cơ sở vật chất của khoa bao gồm: hệ thống phòng học, phòng lab, phòng làm việc đảm bảo môi trường đào tạo chất lượng đạt chuẩn các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực.

6. Chiến lược phát triển công tác quản lý sinh viên

6.1. Mục tiêu

Sinviên là khách hàncnhà trưng, của khoa, vì vậy tất cả mhoạt động phải vì sinviên thân yêu, cổ độntinthần họtập và nghiên cphụvụ tvề cơ sở vật cht, côntác quản lý và gindạy để sinviên có tinthần htập tt.

Sinh viên phải được phát triển về toàn diện về trí tuệ, thể chất, đạo đức, sức khỏe và có phẩm chất đạo đức về nghề nghiệp.

Phải tạo điều kiện môi trường thuận lợi và công tác hỗ trợ giáo dục sinh viên để thu hút sinh viên ngày càng đến học tại khoa.

6.2. Biện pháp thực hiện

6.2.1.Về thu hút sinh viên

-  Phát huy công tác quảng bá giới thiệu về trường của mình trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, đây là nhiệm vụ quảng bá thường xuyên về các hoạt động của nhà khoa.

-  Có những chương trình đào tạo mang nét riêng, độc đáo mà các Trường khác chưa có.

-  Khôi phục hoạt động của các CLB học thuật (Tiếng Anh, Văn học, Du lịch)

6.2.2.Về công tásinh viên

-  Thành lập quỹ học bổng sinh viên, để khuyến khích động viên các sinh viên học giỏi, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tài năng đủ kiến thức để tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách.

-  Công tác quản lý sinh viên phải đổi mới để phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ.

-  Tổ chức thành lập các hội cựu sinh viên ở các tỉnh và tạo lập quan hệ thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm.

6.2.3.Về giáo dục và đàto sinh viên phát triển toàn diện

-  Đẩy mạnh việc cải tiến phương pháp học tập của sinh viên bằng sự cải tiến giảng dạy của giáo viên, khuyến khích đọc sách và tham khảo tài liệu nước ngoài, trên mạng.

-  Xây dựng thư viện điện tử phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

-  Tạo điều kiện cho sinh viên tổ chức các Câu lạc bộ tiếng Anh, thể dục thể thao và các hoạt động học tập rèn luyện nhằm nâng cao tính chủ động tự tin vào khả năng bản thân mình.

-  Ưu tiên tuyển cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở lại khoa làm việc và làm công tác giảng dạy.

Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào công tác đào tạo.


Phần III

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

          1. Chương trình hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý

          - Phát triển các phương thức và mô hình quản lý trường hiệu quả, thích ứng với thị trường lao động và thị trường đào tạo nhân lực trình độ cao.

          - Thực hiện phân cấp quản lý trong khoa và giữa các đơn vị thuộc của khoa. Xác định rõ chức năng quản lý đối với các đơn vị, các cấp quản lý trong khoa theo nguyên tắc phân cấp, tự chủ và tự chịu trách nhiệm; có chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá, kiểm tra;

          - Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý; ứng dụng công nghệ số và truyền thông hiện đại trong hệ thống quản lý;

          - Tiến đến tin học hóa 100% công tác quản lý của khoa vào năm 2023.

          2. Chương trình hoàn thiện thể chế và chính sách

- Tiếp tục áp dụng các chính sách và thể chế quốc gia sao cho có lợi nhất cho sự phát triển của khoa, nhất là cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ;

          - Xây dựng cơ chế thích hợp trong việc trao đổi cán bộ, giảng viên với các tổ chức đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước.

  • 3. Chương trình phát triển chương trình đào tạo

-Thực hiện tốt công tác quản lý trong quá trình đào tạo sao cho chặt chẽ đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT là mang lại hiệu quả cho nhà khoa và đảm bảo công bằng cho sinh viên.

- Tổ chức bố trí giáo viên chủ nhiệm phải phù hợp, sắp xếp giảng viên có trình độ nămg lực và kinh nghiệm để phụ trách giảng dạy các môn, các ngành học cho phù hợp với ngành nghề.

- Tổ chức kiểm tra giảng dạy, dự giờ và đánh giá rút kinh nghiệm để đem lại chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình đào tạo.

- Đây là vấn đề rất cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo trong quá trình hội nhập. Việc đổi mới phương pháp dạy học từ phương pháp dạy học truyền thống chuyển sang dạy hiện đại như: máy chiếu, băng đĩa…

- Tổ chức thi kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý tiếp cận công nghệ đào tạo mới dạy học cho sinh viên và học sinh một cách học dễ hiểu và thực hành nghề nghiệp một cách thành công, trong đó giảng viên và sinh viên là động lực cho đổi mới và là tác nhân chính làm cho đào tạo gắn với việc làm.

- Mở ngành mới:

+ Xã hội học

+ Văn hóa học

+ Quan hệ công chúng

- Phương thức đào tạo: đã chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ cho tất cả các ngành hiện đang đào tạo tại khoa.

          4. Chương trình phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ

-  Tham gia đăng ký đề tài cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Bộ ngành Trung ương.

-  Tham gia thực hiện các đề án, dự án khoa học xã hội có liên quan đến sự phát triển của khu vực ĐBSCL.

          5. Chương trình phát triển các nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ giảng dạy theo từng giai đọan, có đủ số lượng cơ hữu, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn, theo tiêu chí: chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và trẻ hóa; đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa;

          - Xây dựng chỉ số về tỷ lệ giữa sinh viên và cán bộ giảng dạy, đảm bảo tỷ lệ sinh viên quy chuẩn trên một giảng viên theo quy định chung, đảm bảo hiệu suất của quá trình đào tạo và các yêu cầu nâng cao chất lượng.

  - Hàng năm tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng dạy có trình độ cao, đảm bảo chất lượng về năng lực chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học trong đào tạo, NCKH và HTQT;

  - Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chi tiết đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cho từng năm. Xây dựng đội ngũ giảng dạy có tính kế thừa về thâm niên công tác chuyên môn và được trẻ hóa.    


Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          1. Tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược

         - Tuyên truyền và phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức đối với toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của khoa trong việc thực hiện kế hoạch chiến lược;

          - Tổ chức bộ máy và phân công thực hiện cho các cá nhân, bộ phận, đơn vị chức năng (trách nhiệm, quyền hạn, nguồn lực, v.v.);

         - Xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung của khoa và của từng đơn vị theo từng giai đoạn;

         - Xây dựng ma trận hành động chiến lược. Mỗi hoạt động nêu rõ: mục tiêu cần đạt, thời gian thực hiện, các nguồn lực bảo đảm; cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp; các chỉ số đầu ra (kết quả, hiệu quả, tác động, v.v.); các chỉ số đo và xác nhận các chỉ số;

         - Các biện pháp, cơ chế tổ chức và chỉ đạo thực hiện ở các cấp;

         - Các biện pháp ứng phó với sự thay đổi, rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

          2. Tổ chức giám sát và đánh giá việc thực hiện và kết quả

          2.1. Giám sát và đánh giá

          Ðo lường, đánh giá kết quả sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong quá trình thực hiện là một vấn đề khó khăn và hết sức quan trọng để đảm bảo kế hoạch thực hiện đúng mục tiêu, đồng thời điều chỉnh được những sai lệch và hạn chế được rủi ro.

          Thực hiện nghiêm túc nội dung và phương pháp đánh giá, thực hiện đánh giá theo từng chỉ số, theo từng mục tiêu và đánh giá tổng thể khoa. Tổng hợp lại mức đạt được về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và đưa ra những đánh giá chung về hiện trạng đảm bảo chất lượng đào tạo của khoa, khuyến nghị ưu tiên đầu tư trọng điểm để nâng cao chất lượng và hiệu quả đạt được.

          2.2. Các chương trình sẽ được thực hiện

          - Chương trình đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học;

          - Chương trình chuẩn hóa khung chương trình đào tạo;

          - Chương trình chuẩn hóa hệ thống đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập;

- Chương trình ứng dụng CNTT trong đào tạo;

          - Chương trình giáo trình và tài liệu tham khảo;

          - Chương trình phát triển đội ngũ giảng viên và NCKH

          - Chương trình nâng cao năng lực quản lý.


KẾT LUẬN

Trên đây là văn bản Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Ngữ văn giai đoạn 2018-2023. Bản kế hoạch chiến lược này được xây dựng xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nhằm đáp ứng vai trò quan trọng của khoa trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu chiến lược phát triển trong giai đoạn 2018-2023 của khoa là: “Xây dựng Khoa Ngữ văn trở thành khoa có uy tín ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của khoa; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mở, đặc biệt trong xu thế hội nhập toàn cầu, Ban Chủ nhiệm khoa cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tin tưởng Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018-2023 với sự đồng lòng, nhất trí cao của tất cả các thành viên trong khoa, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu mà khoa đã đề ra.

    Nội dung của từng mảng phát triển trong kế hoạch đã được cụ thể hóa theo các giai đoạn thích hợp và sẽ được cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể. Hàng năm, khoa sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá để kịp thời điều chỉnh nhằm xây dựng kế hoạch hành động năm tiếp theo cho phù hợp với chiến lược phát triển của Trường nói chung và của khoa nói riêng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TRƯỞNG KHOA

                                                                                                     

                                                                                                     

Go to top