Từ điển khái niệm ngôn ngữ học

Từ điển Khái niêm Ngôn ngữ học lựa chọn, định nghĩa và giải thích khoảng 1.700 khái niệm thuộc tất cả các lĩnh vực của ngôn ngữ học hiện đại.

Thứ nhất, đó là những khái niệm về lý luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ.

Thứ hai, đó là những khái niệm thuộc về các lĩnh vực của ngôn ngữ học ứng dụng: giáo dục ngôn ngữ, dịch thuật, biên soạn từ điển,…

Thứ ba, đó là những khái niệm thuộc ngôn ngữ học liên ngành: ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học dân tộc người,ngôn ngữ học nhân chủng,…

Go to top