Tuyển tập Ngôn ngữ học

Giáo sư Hoàng Tuệ là một trong những nhà khoa học đầu tiên đặt nền móng cho ngôn ngữ học Việt Nam. Trong suốt hơn 35 năm vừa làm công tác giảng dạy, đào tạo, vừa nhận nhiệm vụ chỉ đạo việc nghiên cứu khoa học, ông đã viết hơn 100 công trình, tác phẩm. Những tư tưởng khoa học, những đóng góp về lý luận, thực tiễn có giá trị của giáo sư Hoàng Tuệ đã được giới ngôn ngữ học trong cả nước khẳng định.

Tuyển Tập Ngôn Ngữ Học do Hội ngôn ngữ học thành phố Hồ Chí Minh và Viện ngôn ngữ học thực hiện, với lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu nặng cố Giáo sư Hoàng Tuệ – người có công lao to lớn và cống hiến xuất sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành ngôn ngữ học Việt Nam.

Go to top